Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 11. 1. 2022.

1) Jaké zboží lze reklamovat

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího nebo přímo v provozovně prodávajícího, které vykazuje vady zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím a vztahuje se na něj záruka.

 

2) Uplatnění reklamace

Pokud zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně elektronického obchodu prodávajícího a to tak, že vyplní reklamační formulář a doručí jej prodávajícímu.

A) reklamační řízení na zboží, které je objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní následující podmínky:

- vyplnění reklamačního formuláře 
doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství prodávajícímu na adresu hlavního skladu

 

B) reklamační řízení na zboží, které není objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní následující podmínky:

vyplnění reklamačního formuláře 
- provedení prohlídky zboží osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vyhotoví písemný zápis a kopii předá kupujícímu

  

3) Reklamační řízení

Prodávající vydá v den zahájení reklamačního řízení kupujícímu doklad o přijetí reklamace ve vhodné formě určené prodávajícím, kde je povinen uvést vady zboží a den zahájení reklamačního řízení. Tento doklad slouží kupujícímu jako doklad k opětovnému vyzvednutí reklamovaného zboží.

V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží, rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající může zaslat předmětné zboží na odborné posouzení znalci. V případě, že odborné posouzení bude obsahovat určení neoprávněnosti reklamace zboží kupujícím (tj. dojde k učení, že za nahlášenou vadu neodpovídá prodávající anebo že zboží nemá vady) (dále jen "neoprávněná reklamace"), nese kupující veškeré náklady:

- prodávajícího
- třetí osoby vykonávající servis zboží a znalce
- náklady zejména na přepravu zboží mezi kupujícím, prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem a veškeré náklady na vyhotovení posouzení reklamace prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem (dále jen "náklady z neoprávněné reklamace").

Ve lhůtě 10 dnů od zaslání seznamu nákladů z neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu všechny účelně vynaložené náklady a to oproti faktuře.


4) Doručení zboží prodávajícímu

Kupující je povinen, pokud se s prodávajícím výslovně nedohodne jinak, předat prodávajícímu reklamované zboží či jeho díl spolu s veškerým příslušenstvím, které mu bylo dodáno. Náklady spojené s přepravou do provozovny Objednatele hradí zákazník sám. V případě že zákazník požaduje opravu v místě provozu reklamovaného zboží - řídí se náklady na přepravu technika aktuálních sazebníkem Objednatele v části "práce u zákazníka".

 

5) Kdy nelze uplatnit záruku a její zánik

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu
- uplynutím záruční doby zboží.
- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím.
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí pro provoz zařízení
- neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo platnými bezpečnostními předpisy
- poškozením zboží nevyhnutelnými nebo nepředvídatelnými událostmi
- neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

 

6) Termín vyřízení reklamace

Prodávající vyřídí reklamaci kupujícího-spotřebitele v termínu do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení, o čemž vydá kupujícímu písemný doklad. Pro zákazníky nakupující na IČ není tato lhůta závazná, avšak reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu, nejdéle ve lhůtě přiměřené.

 

7) Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

- prodávající zajistí odstranění vady
- pokud nelze vada odstranit, prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat)

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci následovně:

- výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů,
- v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou vadu odstranitelnou považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než třech různých odstranitelných vad současně.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

 

O výsledku reklamace bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem. Zboží si kupující odveze na vlastní náklady nebo využije přepravu, kterou zajistí prodávající; jedná se o placenou službu a zboží tak bude doručeno na dobírku v předem určené ceně.

 

8) Záruční doba


délka zárukykoncový zákazník (spotřebitel)firemní zákazník (nákup na IČ)
60 měsíců na rám*ANOANO
24 měsíců na produktANO-
12 měsíců na produkt-ANO


* platí pro paletové i vysokozdvižné vozík, zvedací stoly a plošiny, rudly a kladkostroje


9) Záruční doba na baterie a jejich životnost 

 

Na baterie se vztahuje stejná záruční doba jako na stroj, ve které jsou dodávány. Baterie jsou však kategorizovány jako spotřební zboží s omezenou životností, která je 6 měsíců. Záruka se tak nevztahuje na opotřebení baterie způsobené jejím obvyklým používáním nebo na pokles kapacity. Naopak v případě vady materiálu, vnitřních náplní nebo provedení bude reklamace uznána v plném rozsahu. Při správné údržbě dosahují baterie (např. gelové) běžně i několika set nabíjecích cyklů.

TIP pro prodlužení životnosti baterií:

- kapacita baterie nesmí poklesnou na hodnotu úplného vybití
- baterie by neměla být dlouho v nečinnosti 
- u baterií s paměťovým efektem je ideální plně nabít při 25% zbytkové kapacity 
- baterie by neměly být vystaveny delšímu působení nižších teplot 
- pro dobíjení používejte originální adaptéry, aby nedošlo k přebíjení


Rev. 11-01-2022